ASSOCIATIE voor INTERACTIEBEGELEIDING en THUISBEHANDELING

AIT is een stichting en werkt samen met organisaties uit het werkveld vanuit de visie dat prettig onderling contact het fundament is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en dat vakmanschap en kwaliteit van zorg verbetert door het inzetten van basiscommunicatie. Videobeelden maken de interactie zichtbaar, geven bewustwording en nieuwe kansen. VHT & VIB worden ingezet in zorg en welzijn voor jeugd, kinderopvang, onderwijs en in de volwassenenzorg.

METHODIEKONTWIKKELING

AIT coördineert, regisseert en faciliteert door expertise, kennis en ervaring over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bundelen en beschikbaar te maken voor alle werksectoren waar met kinderen gewerkt wordt. Door middel van innoverende platforms, de ontwikkeling van nieuwe videovoorbeelden, het verzamelen van (wetenschappelijke) publicaties, de doorontwikkeling van vernieuwende scholingstrajecten en combinaties/integraties met andere programma’s, blijven de methodieken voortdurend in beweging en vernieuwd.

NETWERKORGANISATIE

De AIT is een netwerkorganisatie en werkt nauw samen met 22 steunpunten, die in samenwerking met de AIT de (bij- en na)scholingen verzorgen in het werkgebied en/of het werkveld waarin het steunpunt actief is. Deze steunpunten zijn organisaties met veel ervaring op het gebied van VHT en VIB. In samenwerking met de steunpunten wordt de inhoud van de methodieken voortdurend doorontwikkeld ten behoeve van algemene, gecombineerde en specialistische (bij- en na)scholingen en kwaliteitsborging.

MISSIE

Op de eerste plaats is de missie van AIT de authenticiteit en de kwaliteit van de methodieken te waarborgen. Het gedachtegoed blijft daarmee bewaard en de methodieken worden uitgevoerd zoals ze in oorsprong bedoeld zijn, met ruimte voor ontwikkeling en dynamiek. Op de tweede plaats wil AIT kennis uit de praktijk intersectoraal en multidisciplinair verbinden door professionals uit verschillende sectoren met elkaar te laten samenwerken en wetenschappelijke kennis en de dagelijkse praktijk met elkaar te delen. Ten derde wil AIT werken aan een duurzame beschikbaarheid van VHT & VIB voor alle organisaties die met de methodieken werken.

VISIE

De visie van de stichting AIT is:

  • De mogelijkheid van de mens om zich van nature te ontwikkelen is de basis om problemen op te lossen (Human Ethologie). Voor kinderen, ouders en opvoeders is prettig contact met elkaar daarbij het fundament.
  • De mogelijkheden van de professional en de kwaliteit van het vakmanschap wordt versterkt door ondersteuning met VHT & VIB (Empowerment).

 

Door de samenwerkingsformule met organisaties uit de praktijk kan kennis en ontwikkeling worden gebundeld, gedeeld en verspreid. Alle, bij AIT, aangesloten organisaties profiteren hiervan en kunnen zo over optimale kwaliteit en capaciteit van VHT en/of VIB beschikken. AIT heeft daartoe een dienstverleningspakket ontwikkeld.

AIT heeft voor de steunpunten een AIT-handboek beschikbaar, dat alle informatie bevat over de stichting en waarin de voorwaarden en samenwerkingscriteria beschreven staan. Dit handboek wordt aan elk steunpunt digitaal overhandigd bij het aangaan van de samenwerking. Het handboek wordt elk jaar ge-update.