VIB IN DE KINDEROPVANG

VIB is een effectief begeleidingsinstrument voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het biedt een positief referentiekader voor het individueel afstemmen op de kinderen en voor het leidinggeven aan de groep. De kinderopvang heeft te maken met steeds hogere eisen vanuit de samenleving ten aanzien van de kwaliteit van de opvang (vanuit ouders en bedrijven). Dit geldt voor de babygroepen, de opvanggroepen, de buitenschoolse opvang (BSO), maar ook voor gastouders die kinderen professioneel opvangen.VIB is een instrument om de kwaliteit van de opvang letterlijk in beeld te brengen en te begeleiden en te borgen.

Kinderopvangorganisaties gaan steeds meer deel uitmaken van de integrale kindcentra, waar nauw wordt samengewerkt met het onderwijs en de lokale teams van de gemeenten. Daardoor worden in de kinderopvang in toenemende mate kinderen gezien en begeleid met opvoedingsproblemen. Dit is de zogenoemde kinder-opvang-plus, waarbij een hulpverleningsaanbod en professionele begeleiding gecombineerd met de reguliere opvangtaak. VIB wordt meestal door de begeleidende professional uitgevoerd.

‘VIB in de Kinderopvang’ is opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische kwaliteit van het NJi. Effectonderzoek heeft de effectiviteit van de methode aangetoond.

Voor opleidingen kunt u terecht bij de AIT-steunpunten. De steunpunten SPIRIT en RIJKT hebben de FCB-erkenning voor VIB voor pedagogisch coaches.

 

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij Eliëns (red.), Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers, Annemiek Galesloot
ISBN: 978 90 8850 644 4
198 pagina’s
Paperback
2017
Prijs: € 36,50

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind. De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Auteurs:
De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding.

De handleiding is te bestellen bij AIT voor de prijs van € 36,50 (excl. € 3,85 verzendkosten). Je kunt een e-mail sturen naar info@ait-spin.com.