GEZIEN, GEHOORD EN BEGREPEN WORDEN

Video-interactiebegeleiding (VIB) ondersteunt de ontwikkeling of het welzijn van het kind/cliënt. Het kan hierbij gaan om professionals in het ziekenhuis en/of de ouders die zij begeleiden, jeugdverpleegkundigen werkzaam bij de JGZ/GGD, pedagogische medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten op school, hulpverleners in de gespecialiseerde zorg voor jeugd (thuis en in instellingen) en om professionals in de volwassenenzorg. Er worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang met elkaar. Deze video-opnamen worden methodische geanalyseerd en besproken.

VIB-Ziekenhuizen

Video-interactiebegeleiding wordt in het ziekenhuis ingezet om het contact te ondersteunen ten behoeve van de hechting van het kind en om het contact te begeleiden bij psychosociale klachten. Ouders maken zich vaak zorgen om het welzijn van het kind. De methodiek wordt ingezet op de afdeling Vrouw-Moeder-Kind en op de PAAZ-afdeling bij psychische problemen van de ouder. Ook vanuit de polikliniek wordt VIB aangeboden als dagbegeleiding.

VIB IN DE JGZ/GGD

VIB in de JGZ/GGD kent twee varianten. De oorspronkelijke VIB ter deskundigheidsbevordering voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, zoals die werd ontwikkeld door AIT. Later ontstond er een koppeling met het programma SamenStarten, waarvan de regie bij het NCJ ligt.

VIB IN DE KINDEROPVANG

VIB in de kinderopvang wordt aangeboden ter begeleiding van de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse omgang met de kinderen. Onderzoek (Fukkink, 2005) laat zien dat de sensitiviteit van de medewerkers met VIB significant verbeterd, doordat er per moment gekeken wordt naar de interactie tussen de pedagogisch medewerker en naar de interactie tussen de kinderen onderling.

S-VIB IN HET ONDERWIJS

Voor het onderwijs is de variant S-VIB ontwikkeld. Dat is een variant van VIB, die speciaal gericht is op scholen. In het onderwijs gaat het daarbij om de begeleiding in de dagelijkse praktijk van de leerkracht in het vakmanschap en om de ontwikkeling van het kind in de groep. Bij het realiseren van de doelen staat het begrip kwaliteit centraal. Soms wordt een volledig team begeleid met VIB

VIB-Specialistische zorg voor jeugd
VHT

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang. Daarnaast worden pleegouders met VIB begeleid in de omgang met het pleegkind en ouders die een kind adopteren worden begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

VIB-Gehechtheid

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-interactiebegeleiding is VIB-Gehechtheid (VIB-G). De video-interactiebegeleiding richt zich specifiek op het hechtingsproces. VIB-G levert ouders vaak bewustwording op. Dit kan bewustwording zijn van het eigen handelen, maar ook de gevolgen van de geschiedenis van het kind of hun eigen hechtingsgeschiedenis. De ouders gaan het herkennen en kunnen hierdoor hun eigen gedrag beter afstemmen op de behoefte van het kind.

VIB-Gehandicaptenzorg

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met een verstandelijke of een communicatieve beperking.

VIB-Volwassenenzorg

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Het gaat het contact met volwassenen met onbegrepen gedrag en om de omgang met dementerenden. Ook de mantelzorgers (vaak de kinderen en de kleinkinderen van de cliënt), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft voor de cliënt.