FAQ items aan het laden...
VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING*2021-01-07T17:04:10+01:00

GEZIEN, GEHOORD EN BEGREPEN WORDEN

Video-interactiebegeleiding (VIB) voor ouders
Met videobeelden kan men de initiatieven die kinderen nemen om contact te maken met hun ouders uitvergroten. Video-interactiebegeleiding wordt bijvoorbeeld veel gebruikt op de vrouw-moeder-kind afdelingen van ziekenhuizen om het contact tussen ouders en kind te ondersteunen of te begeleiden tijdens de ziekenhuisopname. Ook op de poliklinieken wordt VIB veel ingezet, bijvoorbeeld bij baby’s die veel huilen om een ziekenhuisopname te voorkomen. Moeders met postnatale depressies of ander psychische klachten krijgen vanuit de PAAZ-afdelingen vaak begeleiding met VIB. Ook de ouders van pleegkinderen en adoptiekinderen worden begeleid met VIB. Dit gebeurt vaak om de hechting tussen ouders en kind te bevorderen en/of om de ouders te helpen om het contact met hun kind te op te bouwen.

Video-interactiebegeleiding (VIB) voor professionals
Videobeelden van de dagelijkse praktijk helpen professionals om objectief terug te kijken naar hun eigen dagelijkse werk. Het accent ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en communicatie-ondersteuning door bewustwording van geslaagde momenten. In de kinderopvang bijvoorbeeld worden pedagogische medewerkers gefilmd tijdens het werken met de kinderen. De initiatieven van de kinderen komen in beeld en de pm-er ontwikkelt meer sensitiviteit voor de initiatieven van de kinderen door het terugzien van de beelden. Ook in de jeugdgezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van de methodiek. Jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau-artsen en bureau-assistenten worden gefilmd en de communicatie wordt begeleid aan de hand van de beelden. Het accent ligt daarbij op de geslaagde momenten. Video-interactiebegeleiding wordt ook ingezet voor leerkrachten op school
, hulpverleners in de gespecialiseerde zorg voor jeugd (thuis en in instellingen) en voor professionals in de volwassenenzorg.

Alle organisaties, die zijn aangesloten bij AIT, beschikken over getrainde en gekwalificeerde video-interactiebegeleiders. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. Voor informatie over de opleiding tot video-hometrainer kun je terecht bij een AIT-steunpunt bij jou in de buurt.

VIB-obstetrie

VIB wordt ingezet bij moeders die een gecompliceerde bevalling hebben, doordat de baby bijvoorbeeld met een keizersnede wordt geboren of bij moeders die een gecompliceerde zwangerschap ontwikkelen, zoals het HELLP-syndroom. VIB wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis toegepast om het contact te ondersteunen ten behoeve van de hechting van het kind en om het contact te begeleiden tussen moeder en kind te bevorderen.

VIB-neonatologie

Wanneer een baby te vroeg geboren wordt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind overheersen. VIB wordt ingezet om de ouders te ondersteunen in het hechtingsproces met hun kind dat in de couveuse ligt.

VIB-zieke kinderen

Wanneer een baby ernstig of chronisch ziek wordt gaat alle aandacht naar de ziekte. VIB wordt ingezet om het normale, plezierige contact met het kind intact te houden, zodat de ouders ook de gezonde kant van het kind kunnen blijven zien.

VIB-pediatrie

Kinderen kunnen opgenomen worden op een kinderafdeling met psychosociale klachten, zoals veel huilen, slecht eten of slapen en zindelijkheidsproblemen. VIB wordt ingezet om ouders te ondersteunen en de beelden worden gebruikt om samen met de ouders te kijken wat het kind aangeeft en wat het nodig heeft om zich weer gezond te kunnen gaan ontwikkelen.

VIB VANUIT DE POLIKLINIEK

In veel ziekenhuizen wordt VIB poliklinisch aangeboden. Het gaat dan om een dagopname, waarbij de ouders en kind in het ziekenhuis zijn voor allerlei onderzoeken en waarbij de VIB-er wordt ‘ingeroepen’ voor een VIB-traject.

VIB VANUIT DE PAAZ

In verschillende ziekenhuizen in Nederland wordt VIB aangeboden vanuit de PAAZ-afdeling. Het gaat hier om ouders (vaders en moeders) die zelf psychische problemen hebben voor en/of na de geboorte van de baby of om moeders die een kraampsychose kregen.

VIB IN DE JGZ/GGD

VIB ter deskundigheidsbevordering voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen wordt in veel GGD’s ingezet. Het terugkijken naar beelden van de consulten bevordert het vakmanschap en de signaleringsvaardigheden.

VIB-SAMENSTARTEN

VIB-SamenStarten is gericht op het versterken van het vakmanschap van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens de consulten. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind binnen de opvoedingscontext besproken.

VIB IN DE KINDEROPVANG

VIB in de kinderopvang wordt aangeboden ter begeleiding van de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse omgang met de kinderen. Onderzoek (Fukkink, 2005) laat zien dat de sensitiviteit van de medewerkers met VIB significant verbeterd, doordat er per moment gekeken wordt naar de interactie tussen de pedagogisch medewerker en naar de interactie tussen de kinderen onderling.

S-VIB IN HET ONDERWIJS

Bij S-VIB worden video-opnames gemaakt in de klas. Er is aandacht voor de communicatie met het kind, het leidinggeven aan de klas en de didactische vaardigheden van de leerkracht. Er wordt teruggekeken met de leerkracht, meestal samen met de ouders.

VIB in de jeugdzorg
VHT

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang.

VIB in de pleegzorg

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin.

VIB-adoptiezorg

Ouders die een kind adopteren worden standaard begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

VIB-gehandicaptenzorg

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen en/of volwassenen zijn.

VIB-ICB

VIB bij communicatieve beperkingen wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met communicatieve beperking. Daarbij is er de specialistische variant VIB-ICB ontwikkeld.

VIB-Logopedie

Binnen de logopedie wordt veel met VIB gewerkt bij kinderen met taal/spraakproblemen en kinderen met auditieve en visuele beperkingen.

VIB-Gehechtheid

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-interactiebegeleiding is VIB-Gehechtheid.

VIB-Volwassenenzorg

VIB-Volwassenenzorg is gericht op volwassenen met een verstandelijke beperking, die onbegrepen gedrag vertonen.

Ga naar de bovenkant