Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   onderzoek | VoorZorg | Proefschrift Hannah Hoffenkamp | Proefschrift Anneke Tooten | Meta Video-Feedback bij Professionals | ZonMW honoreert onderzoeksvoorstel | onderzoek krijgt prioriteit bij AIT | concept-onderzoekslijst downloaden | onderzoeken bij AIT | onderzoekenlijst opvragen | onderzoeken bestellen

Wat is VoorZorg?

VoorZorg erkend als effectief (november 2015)

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide jeugdverpleegkundigen met ervaring in de Jeugdgezondheidszorg. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken zwangerschap) en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. De huisbezoeken duren 1 à 1½ uur.

 


Doelstellingen en onderwerpen

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

  • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
  • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, en
  • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Tijdens de huisbezoeken werken de verpleegkundigen met de moeders aan zes onderwerpen:

  • de gezondheid van de moeder,
  • de gezondheid en veiligheid van het kind,
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder,
  • de rol van de moeder als opvoeder van haar kind,
  • de relatie van de moeder met familie en vrienden, en
  • het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen door de moeder.

Uitgangspunten

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Tijdens de uitvoering van VoorZorg werkt de verpleegkundige samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma. Ook wordt gewerkt met de methode Video-hometraining, in samenwerking met de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT).

Tot slot: VoorZorg wordt afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Een goede training en werkbegeleiding van de verpleegkundigen zijn belangrijke voorwaarden om het programma goed te kunnen uitvoeren.

 

Meer informatie? Marieke Timmermans | E-mail: mtimmermans@ncj.nl

 

Bron: https://www.ncj.nl/programma-s-producten/voorzorg/watisvoorzorg

 

 

terug | naar boven


Proefschrift van Hannah Hoffenkamp t.b.v. haar promotie aan de TU op 4 september 2015

Parenting on the threshold of viability’

Uitkomsten van vier studies naar de kwaliteit van ouderschap na vroeggeboorte en van een RCT naar het effect van Video Interactie Begeleiding (VIB) bij deze doelgroep.

 

Samenvatting proefschrift ‘Parenting on the threshold of viability’
(Publicatie Proefschrift H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the thresholdof viability)

Abstract thesis ‘Parenting on the threshold of viability’
(Publication Thesis H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the thresholdof viability)

Article 'Journal of Consulting and Clinical Psychology', December 2014
(Journal CCP, VIG premature babys, Hoffenkamp)

Proefschrift ‘Parenting on the threshold of viability’
(Thesis H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the threshold of viability)

 

 

terug | naar boven


Proefschrift van Anneke Tooten t.b.v. haar promotie aan TU op 19 mei 2014

'First connections. The impact of preterm birth on mothers and fathers'

In haar proefschrift beschrijft Anneke de opzet, uitvoering en resultaten van haar onderzoek naar 'The effectiveness of Video Interaction Guidance in parents of premature infants: a multicenter randomised controlled trial.'
Uitkomsten zijn positief; VIB versterkt de hechtingsrelatie, waarbij bij de vaders het effect het grootst is. Anneke sluit af met aanbevelingen voor de praktijk en (vervolg) onderzoek.

U kunt het proefschrift hier downloaden (PDF, 13 MB).

 

terug | naar boven


Meta Video-Feedback bij Professionals (UvA, 2010)

 

Recent is verschenen: Video-feedback in opleiding en training: Leren in beeld gebracht, door R.G. Fukkink, N. Trienekens, L.J.C. Kramer, 2010.

De samenvatting van dit wetenschappelijke onderzoek:

"Deze meta-analyse laat een statistisch significant effect zien van de 'video feedback'-methodiek op de interactievaardigheden van professionals in diverse contactberoepen (ook wel aangeduid met 'interpersonal professionals'). Het geaggregeerde effect, berekend op basis van 217 experimentele vergelijkingen uit 33 experimentele studies met in totaal 1058 personen, is 0.40 standaarddeviatie (se = 0.07), oftewel een middelmatig groot effect. De effecten van de training zijn groter als programma's werken met een vaste observatielijst met doelvaardigheden die centraal staan in de training. De studie-uitkomsten hangen daarnaast samen met drie onderzoeksmatige kenmerken. De studieresultaten zijn positiever als de uitkomstmaten positieve vaardigheden meten in plaats van negatieve vaardigheden. Molaire uitkomstmaten, die zijn bepaald met een beoordelingsschaal, laten daarnaast grotere effecten zien dan micromaten, die zijn gescoord met behulp van 'event sampling'. Er is tevens een relatie tussen verschillen op de voormeting en de effecten bij de nameting, al is de invloed hiervan klein. Ten slotte worden aanbevelingen besproken voor de vormgeving van video feedback en toekomstig onderzoek." (op.cit. p. 1)

Hieronder kunt u de 'Meta-analyse naar de effecten van video-feedback bij professionals'  downloaden.

 

titel auteurs downloaden
Meta-analyse naar de effecten van video-feedback bij professionals (2010) R.G. Fukkink, N. Trienekens, L.J.C. Kramer (216 kB)

 

terug | naar boven


ZonMW honoreert onderzoeksvoorstel

 

Na jaren voorbereiding was het enige tijd terug dan toch zover!

Via onderzoeker Mariska Klein Velderman van TNO hoorden wij het heuglijke nieuws dat onze gezamenlijke subsidieaanvraag, getiteld ‘De effectiviteit van kortdurende video-hometraining in de jeugdgezondheidszorg bij gezinnen met overmatige spanning als gevolg van een excessief huilende baby: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek’ door ZonMw gehonoreerd is!

Het eindoordeel van de subcommissie was het een zeer relevant project betreft van voldoende kwaliteit. Mariska Klein Velderman en collega-onderzoeker Mascha Kamphuis zullen in de komende periode van start gaan met de voorbereidingen. Instellingen in de JGZ die aan hebben gegeven mee te willen werken aan het onderzoek, zullen in de komende periode benaderd worden door de onderzoekers en AIT.

 

terug | naar boven


Onderzoek krijgt prioriteit bij AIT

 

In november 2006 is het eindrapport van de Review en Meta-analyse verschenen, die in opdracht van AIT is uitgevoerd door onderzoeker R. Fukkink van het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, naar de effecten van video-feedbackprogramma’s in de hulpverlening aan gezinnen. Titel: ‘Video-feedback in breedbeeld-perspectief’. Dit rapport is voor € 10 te bestellen bij het Landelijk Bureau.

Aanleiding om deze onderzoeksopdracht te geven was het feit dat AIT geen overzicht had m.b.t. de uitgevoerde onderzoeken in binnen en buitenland naar het effect van video-hometraining (VHT) en video interaction guidance (VIG) en van verwante programma’s.

Het overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken is er nu middels deReview en een weging van de kwaliteit van het onderzoek en de resultaten heeft plaatsgevonden in de Meta-analyse.

Het resultaat is positief: niet alleen hebben we nu het overzicht maar ook blijkt dat er zowel internationaal als nationaal significant positief effect is vastgesteld van deze vormen van hulpverlening en begeleiding op alle drie de onderzochte doelen: opvoedgedrag en opvoedattitude van de ouders alsmede op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. 
Wél moest ook worden vastgesteld dat het design van de in Nederland uitgevoerde onderzoeken, helaas, in het licht van de huidige maatstaven vaak van onvoldoende kwaliteit is. Dit heeft bijv. te maken met te kleine onderzoeksgroepen, het ontbreken van een controlegroep of van follow-up. Dit is een manco dat in het algemeen in Nederland bij onderzoek in de hulpverlening of zorg, vaak wordt vastgesteld. De conclusie is dan ook dat om VHT evidence-based te ankeren, tenminste één vervolgonderzoek van goede kwaliteit nodig zal zijn.

Gezien de uitkomsten van de Meta-analyse kunnen we dit met vertrouwen tegemoet zien. Uiteraard wordt in AIT-verband werk gemaakt van vervolgonderzoek.

Alle instellingen, professionals of onderzoekers die overwegen onderzoek op te zetten naar VHT/VIB verzoeken we met klem om hierover eerst af te stemmen met de werkgroep onderzoek van AIT, deze is te bereiken via Marjan Hoogland, coördinator van het landelijk bureau van AIT. Voorkomen moet worden dat in de komende jaren weer energie en geld wordt geïnvesteerd in onderzoek dat niet aan de huidige normen voldoet. Alleen al gezien de benodigde omvang van onderzoeksgroep en controlegroep, is samenwerking in AIT-verband op onderzoeksgebied onontbeerlijk! 

De resultaten van de genoemde Review en Meta-analyse zijn door de onderzoeker Ruben Fukkink gepresenteerd op de landelijke studiedag van 12 december 2006. Aangezien gebleken is dat voor de ‘leken’ onder ons op onderzoeksgebied hier en daar toelichting nodig is, wordt gewerkt aan een samenvattend artikel met toelichting. Zodra dit gereed is zal dit op de website worden gepubliceerd.

 

titel auteur downloaden
Presentatie van Ruben Fukkink op de landelijke AIT-studiedag op 15-12-2005 over VIB in de kinderopvang:
Video Interactie Begeleiding: Effecten, contexten, beperkingen
Ruben Fukkink  (359 kB)

 

Bovengenoemde presentatie kunt u bekijken als *.PPT bestand (opent in een nieuw venster). De presentatie telt 35 dia's en is 359 Kb groot.

Om een PPT-bestand te kunnen lezen, heeft u Microsoft's PowerPoint nodig of een PowerPoint Viewer. Heeft u geen PowerPoint op uw computer staan, dan kunt u hier de gratis PowerPoint Viewer 2007 downloaden.

Als u vervolgens op de bovenstaande link klikt, speelt de presentatie af in het venster van uw browser. U bladert door de presentatie door één keer op elke PowerPoint-dia te klikken of het diamenu bovenaan in het browser-venster te gebruiken.

 

terug | naar boven


Concept-onderzoekslijst downloaden

 

titel auteur downloaden
Concept-onderzoekslijst AIT (aangepast, 11 november 2005) AIT / Marij Eliëns klik om te downloaden (45,5 kB)

 

terug | naar boven


Onderzoeken bij AIT

 

De AIT heeft zelf ook een uitgebreide verzameling papers, artikelen, scripties en onderzoeken ter beschikking voor studenten en professionals.

Het is mogelijk om kopieën van (delen van) onderzoeken te bestellen bij AIT.

Met het onderstaande aanvraagformulier kunt u aangeven wat u wilt. De kopieerkosten zijn € 0,10 per gekopieerde pagina en u betaalt tevens de porto voor de verzendkosten.

 

terug | naar boven


Onderzoekenlijst opvragen

 

Een los bestand, met overzicht van onderzoeken, wordt door ons op verzoek toegestuurd. Stuur een verzoek met uw naam en adres naar info@ait-spin.com.

Heeft u nog vragen: stuur dan een mail naar info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven


Onderzoeken bestellen

 

Bestellen van onderzoek is mogelijk via email bij het secretariaat van AIT info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven