PUBLICATIES

AIT heeft in samenwerking met SWP verschillende handleidingen uitgegeven. De handleidingen zijn een beschrijving van de methodiek voor de betreffende werksector en afgestemd op de doelgroep waarmee binnen de sector gewerkt wordt.

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding.
Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)

ISBN: 9789088506055  |  144 pagina’s  |  Paperback  |  2022 (3e druk)

Prijs: € 23,90 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com en via Uitgeverij SWP.

Inkijken

Download Flyer

Dit introductieboek is een bewerking van Video-hometraining in gezinnen (Dekker & Biemans, 1994). In dat boek beschreven Dekker en Biemans de kern van de methodiek. Inmiddels is de methodiek verspreid in Nederland en doorontwikkeld in alle werkvelden en disciplines die met zorg, onderwijs en opvoeding voor jeugdigen te maken hebben. Daarnaast wordt de methodiek ook ingezet bij volwassen cliënten als het gaat om gehandicaptenzorg. Ook binnen de ouderenzorg wordt gewerkt met video-interactiebegeleiding.

In dit boek is de kern van de methodiek beschreven zoals die op dit moment wordt toegepast. Voor elk werkveld waar de methodiek ingezet wordt, is een beknopte beschrijving opgenomen.

De specifieke handleidingen die gepubliceerd werden in de loop der jaren en die een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving geven van de inzet van video-hometraining en video-interactiebegeleiding in het betreffende werkveld bieden verder verdieping.


Handleiding video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Marij Eliëns, Mariëtte Braam, Thalina van Renssen, Marjan de Lange

ISBN 9789088506475 | 120 pagina’s | Paperback | 2020

Prijs: € 32,00.

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

 

Download Flyer

Veel (gespecialiseerde) jeugdzorgorganisaties in Nederland zetten video-hometraining in bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Meestal gebeurt dit in combinatie met andere hulp of als onderdeel van een hulpverleningstraject. Video-hometraining is dan een vorm van specialistische hulp, die voor deze gezinnen heel helpend kan zijn omdat het gericht is op het dagelijkse gezinsleven en omdat het terugkijken van de beelden voor het gezin vaak verhelderend werkt. Daarnaast werkt het empowerend voor de gezinnen, waardoor ze andere hulpverlening beter kunnen aannemen. Deze handleiding is bedoeld voor alle professionals die werken met video-hometraining en die te maken hebben met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Om de problemen te kunnen hanteren of op te lossen vraagt de hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen meer dan alleen ondersteuning van het contact met basiscommunicatie.

LEES VERDER
Video-hometraining in deze gezinnen vraagt specialistische kennis en vaardigheden van de video-hometrainer op verschillende aandachtgebieden. Vaak is er langdurige hulp nodig en wordt er -naast het basiscommunicatieschema- ook gewerkt met een hulpverleningsplan, het zogenaamde trajectplan. Een gezin met meervoudige en complexe problemen heeft te maken met hulp, die zich richt op verschillende aandachtsvelden. In het trajectplan wordt dit uitgewerkt. Dit gaat altijd in afstemming en samenwerking met andere hulpverleners in het gezin.

De visie, de uitgangspunten en het gedachtengoed van video-hometraining, zoals beschreven in het boek Video-hometraining in gezinnen door H. Biemans, onder redactie van J. Dekker (1994) is de basis geweest voor deze handleiding. De auteurs van deze handleiding hebben deze kernelementen toegespitst en beschreven zoals dat in de praktijk wordt toegepast in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Veel dank aan Kenter Jeugdhulp en aan het Leger des Heils Noord Nederland voor het beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis en tijd van hun professionals om deze handleiding te schrijven.

Speciale dank gaat uit naar Kenter Jeugdhulp voor de financiële ondersteuning, die het schrijven van deze handleiding mogelijk maakte.


Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen

ISBN 9789085600541 | 296 pagina’s | Paperback | 2011 (2e herziene druk)

Prijs: € 47,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Download Flyer

De Handleiding voor kortdurende video-hometraining (2de druk) is een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, zoals die in heel Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt toegepast. De kortdurende vorm van video-hometraining die in het boek wordt beschreven is tevens het prototype van kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (0 tot 4 jaar), de handleiding kan daarom worden benut door alle professionals in alle werkvelden.

Auteur Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van VHT binnen de JGZ. Zij schreef deze handleiding in samenwerking met Bert Prinsen, senior medewerker Jeugdzorg & Opvoedhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi.  De handleiding is een coproductie van het NJi, AIT en ZuidZorg.


Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen

ISBN: 9789085600534 | 408 pagina’s | Paperback | 2010

Prijs: € 52,50 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inhoudsopgave

Download Flyer

De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken als begeleidingsmethodiek voor thuisbegeleiding van ouders als laagdrempelige opvoedhulp. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die wordt aangeboden door ambulante professionals vanuit de lokale teams van de gemeenten, de Centra voor Jeugd en Gezin  en de gespecialiseerde jeugdhulporganisaties. Vaak wordt er ook gefilmd op de school, zodat er een integrale samenwerking is tussen thuis en school.

 


Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij Eliëns (red.), Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers, Annemiek Galesloot

ISBN: 978 90 8850 644 4 | 198 pagina’s | Paperback | 2017

Prijs: € 38,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Inkijken

Download Flyer

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

LEES VERDER
De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Auteurs:
De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding.


Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland  (red.)

ISBN: 9789088506451 | 344 pagina’s | Paperback | 2016

Prijs: € 48,00.

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Inkijken

Download Flyer

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en daar adequaat op reageren. Dit is voor pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen klinken door in de beleving en het gedrag van het kind.

LEES VERDER
Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.

De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch (Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).


Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
Marij Eliëns

ISBN 9789088506284 | 288 pagina’s | Paperback | 2015

Prijs: € 44,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com. en uitgeverij SWP

Inkijken

Download Flyer

Wanneer een kind, om welke reden dan ook, in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders ook oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij de heel kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig blijft. Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.

Daarnaast wordt video-interactiebegeleiding toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders.

De inzet van VIB in de begeleiding van ouders met premature kinderen is bewezen effectief.

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen.


Gehechtheid in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg.
Annie Havermans, Bert Prinsen, Corinne Verheule

ISBN 9789088504983 | 492 pagina’s | Paperback | 2e druk 2014

Prijs: € 45,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Inhoudsopgave

Download Flyer

De auteurs beschrijven in deze handleiding met veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek. Hierbij besteden ze ook aandacht aan de ‘Bouwstenen van hechting’, hoe deze op videobeelden zijn te herkennen en wat adoptieouders kunnen doen om hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling. Daarnaast komen belangrijke (adoptiespecifieke) onderwerpen zoals rouw, stress- en emotieregulatie, ontwikkelingsachterstand en traumaverwerking aan bod.
Bij een aantal adoptiekinderen is voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie extra lichaamsgerichte ondersteuning nodig. Hiervoor kan de methodiek VIB gecombineerd worden met de ‘Sherborne Samenspel’ bewegingspedagogiek. Een uitgebreide beschrijving hiervan is ook in deze handleiding te lezen.

De in deze handleiding beschreven werkwijze kan ook benut worden bij de begeleiding van gezinnen die te maken hebben met verwante gehechtheidsproblematiek en opvoedingsvragen, zoals pleeggezinnen.

NASLAGWERKEN

Baby’s in Beeld
Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s.
Uitgave met dvd.
Marij Eliëns (red.)

ISBN 9789066656802 | 240 pagina’s | Hardcover | 2005

Prijs: € 5,00 administratiekosten + verzendkosten.

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inhoudsopgave

Pasgeboren baby’s zoeken al meteen contact. Het is mooi om te zien hoe ze daarop zijn toegerust: ze geven signalen als ze honger hebben, zich (on)veilig voelen of hun verzorgers herkennen. Gewoonlijk stemmen ouders en kinderen zich al tijdens de zwangerschap intuïtief op elkaar af in hun contact. Dit gaat door na de geboorte, veelal door lichaamstaal, zodat het kind zich kan ontwikkelen. Een baby wordt door geslaagde contactmomenten niet alleen gerustgesteld maar ook aangezet tot leren en doorgroeien.

Het komt voor dat ouders de contactmomenten over het hoofd zien. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld een couveuse-opname die het contact tussen moeder en kind ruw onderbreekt, een kind dat van zichzelf onrustig is en veel huilt, een ziek of gehandicapt kind, of ouders met persoonlijke problemen waardoor ze minder ontvankelijk zijn voor contactsignalen die hun kindje geeft. Videobeelden kunnen ouders helpen om zich bewust te worden van de – zeg maar gerust: geniale – initiatieven en de positieve reacties van hun baby.

LEES VERDER
Dit is de kern van de methode video-interactiebegeleiding of video-hometraining. Door steeds beeld voor beeld de contactmomenten op video te bekijken, zien ouders dat die momenten – hoe subtiel ook – er wel degelijk zijn, wat de signalen betekenen en op welke manier ze erop kunnen reageren. Baby’s in beeld beschrijft de werkwijze en gaat in op de achtergronden van de methode, de toepassing ervan door diverse professionele zorgverleners, een resultaatmeting en de opleiding voor professionals. Door de vele voorbeelden en illustraties en de bijgeleverde DVD is deze uitgave met name geschikt voor ouders en professionals die ouders op een prettige, opbouwende manier willen ondersteunen als er vragen of onzekerheden bestaan over hun omgang met hun kind.
Op de DVD staan 11 voorbeelden van ondersteuning met beelden van de interactie tussen opvoeders en jonge kinderen.


Babies and Toddlers in the Picture
About attuning, interaction and communication with vulnerable young children
Marij Eliëns

ISBN: 9789088500756 | 224 pagina’s | 2010

Prijs: € 5,00 administratiekosten + verzendkosten.

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inhoudsopgave

Download Flyer

Babies and Toddlers in the Picture
About attuning, interaction and communication with vulnerable young children

Author: Marij Eliëns
ISBN: 9789088500756  |  224 pages  |

From the minute they are born babies are longing and looking for contact. It is nice to see how well they are equipped to do so. They send signals when they are hungry, when they feel (un)safe, or when they recognize their attendants. Usually parents and children attune instinctively, which enables the child to develop. Body language is important in this process. Babies are reassured by successful moments of contact and are motivated to learn and to grow. Unfortunately parents often overlook these important moments.

LEES VERDER
Video recordings can help parents to become aware of the initiatives and the positive reactions of their child. By analyzing the contact moments image-by-image parents can recognize and understand the signals of their child, as subtle as they may be, and are thus able to respond to them (again). This is the essence of video home training and video interaction guidance. This book provides parents as well as professionals with specific information about the development of young children and describes how professionals can support parents with video feedback. Numerous examples, illustrations, and the DVD included make it a suitable tool for parents as well as for professionals who want to support parents in a pleasant and constructive way. Het boek en de DVD zijn heel goed te gebruiken in de begeleiding van cliënten die het Nederlands onvoldoende beheersen en de Engelse taal beter begrijpen. Het boek kan ook gebruikt worden in diverse opleidingen aan Engelstalige studenten pedagogiek of psychologie. Theorie en praktijk worden gekoppeld doordat hetgeen beschreven wordt, zichtbaar gemaakt wordt op de Engelstalige DVD met beeld(en) van de begeleiding van ouders en hun kwetsbare jonge kinderen.

Video-interactiebegeleiding

Inclusief DVD Werken met contactprincipes.

Johanna Dekker (red.), Marjan Hoogland, Marij Eliëns, Jaap van der Giessen

ISBN: 90 313 4074 x | NUR 752

Paperback | 186 Pagina’s | 2004

Prijs: € 35,00 (excl. verzendkosten). Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Dit basisboek gaat over video-interactiebegeleiding (VIB), een methodiek die gebruik maakt van videobeelden en de principes van basiscommunicatie om de begeleiding van cliënten en professionals vorm te geven. De methode is breed inzetbaar en kan worden toegepast in jeugdhulpverlening, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, enzovoort. De auteurs belichten video- interactiebegeleiding in al haar facetten en behandelen de uitgangspunten en de wijze waarop de videobeelden van interacties met behulp van basiscommunicatie worden geanalyseerd. De illustratieve praktijkverhalen maken duidelijk hoe VIB-ers de uitgangspunten van de VIB-theorie toepassen. Ter verduidelijking van de tekst zijn foto’s opgenomen en zijn er praktijkverhalen opgenomen in het boek.