WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

‘Parenting on the threshold of viability’.

Proefschrift van Hannah Hoffenkamp t.b.v. haar promotie (TU, 2015).

Uitkomsten van vier studies naar de kwaliteit van ouderschap na vroeggeboorte en van een RCT naar het effect van Video Interactie Begeleiding (VIB) bij deze doelgroep.

Samenvatting proefschrift ‘Parenting on the threshold of viability’
(Publicatie Proefschrift H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the thresholdof viability)

Abstract thesis ‘Parenting on the threshold of viability’
(Publication Thesis H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the thresholdof viability)

Article ‘Journal of Consulting and Clinical Psychology’, December 2014
(Journal CCP, VIG premature babys, Hoffenkamp)

Proefschrift ‘Parenting on the threshold of viability’
(Thesis H.N.Hoffenkamp, 2015, Parenting on the threshold of viability)

‘First connections. The impact of preterm birth on mothers and fathers’

Proefschrift van Anneke Tooten t.b.v. haar promotie (TU, 2014).

In haar proefschrift beschrijft Anneke de opzet, uitvoering en resultaten van haar onderzoek naar ‘The effectiveness of Video Interaction Guidance in parents of premature infants: a multicenter randomised controlled trial.’
Uitkomsten zijn positief; VIB versterkt de hechtingsrelatie, waarbij bij de vaders het effect het grootst is. Anneke sluit af met aanbevelingen voor de praktijk en (vervolg) onderzoek.

U kunt het proefschrift hier downloaden (PDF, 13 MB).

‘Video-feedback in opleiding en training: Leren in beeld gebracht’.

Wetenschappelijk onderzoek door R.G. Fukkink, N. Trienekens, L.J.C. Kramer (UvA, 2010).

De samenvatting van dit wetenschappelijke onderzoek:

“Deze meta-analyse laat een statistisch significant effect zien van de ‘video feedback’-methodiek op de interactievaardigheden van professionals in diverse contactberoepen (ook wel aangeduid met ‘interpersonal professionals’). Het geaggregeerde effect, berekend op basis van 217 experimentele vergelijkingen uit 33 experimentele studies met in totaal 1058 personen, is 0.40 standaarddeviatie (se = 0.07), oftewel een middelmatig groot effect. De effecten van de training zijn groter als programma’s werken met een vaste observatielijst met doelvaardigheden die centraal staan in de training. De studie-uitkomsten hangen daarnaast samen met drie onderzoeksmatige kenmerken. De studieresultaten zijn positiever als de uitkomstmaten positieve vaardigheden meten in plaats van negatieve vaardigheden. Molaire uitkomstmaten, die zijn bepaald met een beoordelingsschaal, laten daarnaast grotere effecten zien dan micromaten, die zijn gescoord met behulp van ‘event sampling’. Er is tevens een relatie tussen verschillen op de voormeting en de effecten bij de nameting, al is de invloed hiervan klein. Ten slotte worden aanbevelingen besproken voor de vormgeving van video feedback en toekomstig onderzoek.” (op.cit. p. 1)

U kunt de ‘Meta-analyse naar de effecten van video-feedback bij professionals’ hier downloaden.