VIB OP HET CONSULTATIEBUREAU

Binnen de JGZ wordt veel met VIB gewerkt ter deskundigheidsbevordering van de communicatie en signaleringsdeskundigheid van de jeugdverpleegkundigen en de jeugdartsen. Bij het denken over kwaliteitsverbetering werd gedacht aan videoregistratie en analyse, zodat de jeugdverpleegkundigen de verkregen informatie kunnen gaan gebrui­ken in de dagelijkse praktijk op het consultatiebureau met de cliënt.

VIB kan daarom een aanvulling zijn en wordt als zodanig geïntegreerd in de werkbegeleidingssi­tu­a­tie. Video-interactiebegeleiding invoeren in de Jeugdgezond­heidszorg bete­kent het invoeren van:

  • Cliëntbenadering op het consultatie­bu­reau, met het accent op kwalitatieve en kwantitatieve verbe­te­ring van de functie-uitvoering van de jeugdverpleegkun­dige.
  • Inhoud geven aan de bestaande werk­bege­leidin­gen in de vorm van supervisies en intervisies met videobeelden.
  • De toepassing van de kennis over basiscommunicatie, hetgeen een verbe­tering geeft van de doeltreffendheid en van de doel­matigheid van zorg.
  • Verbetering van signaleringsdeskundigheid van jeugdverpleegkundigen en -artsen voor hechtings-en ontwikkelingsproblemen.

Meer informatie over de opleiding en het opleidingsprogramma is te vinden op deze website bij opleidingen en onder de inlog voor opleiders.


INFORMATIE OVER DE OPLEIDING