VIB-JGZ/GGD

VIB binnen de JGZ/GGD wordt ingezet ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. VIB is gericht op de basiscommunicatie en de signaleringsdeskundigheid van de zorgverleners op het consultatiebureau. De dagelijkse praktijk wordt in beeld gebracht en de zorgverleners kunnen reflecteren bij het terugkijken naar de beelden, samen met een video-interactiebegeleider.

VIB is gericht op kwaliteitsverbetering van de aangeboden zorg en wordt als zodanig geïntegreerd in de werkbegeleidingssi­tu­a­tie. VIB invoeren in de JGZ/GGD bete­kent:

  • Betere cliëntenzorg door kwalitatieve en kwantitatieve verbe­te­ring van de communicatie.
  • Meer inhoud en diepgang aan de bestaande werk­bege­leidin­gen in de vorm van supervisies en intervisies met videobeelden.
  • Een verbetering van de doeltreffendheid en de doel­matigheid van zorg, door kennis over basiscommunicatie.
  • Meer kennis en deskundigheid wat betreft de signalering van hechtings- en ontwikkelingsproblemen bij het kind.

 


INFORMATIE OVER DE SCHOLING