VIB-JGZ/GGD

VIB binnen de JGZ/GGD wordt ingezet ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. VIB is gericht op de basiscommunicatie en de signaleringsdeskundigheid van de artsen en verpleegkundigen op het consultatiebureau. Het consult wordt in beeld gebracht en de artsen en verpleegkundigen kunnen reflecteren door het terugkijken naar de beelden, samen met een video-interactiebegeleider.

VIB is gericht op kwaliteitsverbetering van de aangeboden zorg en wordt als zodanig geïntegreerd in de werkbegeleidingssi­tu­a­tie. VIB invoeren in de JGZ/GGD bete­kent:

  • Betere cliëntenzorg door kwalitatieve en kwantitatieve verbe­te­ring van de communicatie.
  • Meer inhoud en diepgang aan de bestaande werk­bege­leidin­gen in de vorm van coaching met videobeelden.
  • Een verbetering van de doeltreffendheid en de doel­matigheid van zorg, door kennis over basiscommunicatie.
  • Meer kennis en deskundigheid wat betreft de signalering van gehechtheids- en ontwikkelingsproblemen bij het kind.