VIB EN LOGOPEDIE

In beeld is te zien dat veel kinderen die verwezen worden naar logopedie een minder vitaal verlopende ontwikkeling hebben. Over het algemeen zijn het kwetsbare kinderen, die ontwikkelingsproblemen hebben op meerdere terreinen. Dit kan te maken hebben zowel met een eigen kwetsbaarheid, als met omgevingsfactoren zoals stress in de thuissituatie. In het algemeen gesproken zijn veel kinderen afhankelijk van een omgeving die extra geruststellend en uitnodigend is, om tot ontwikkelingsinitiatieven te kunnen komen.

VIB als aanvulling

De VIB biedt enerzijds een goede aanvulling op de meer technische oefeningen uit de logopediepraktijk; anderzijds helpt VIB om de technische oefeningen gemakkelijker te laten slagen. Voor een aantal ouders is het belangrijk om zelf meer taal te gaan gebruiken in de opvoeding en aansluitend positief leiding te gaan geven in de gezinssituatie.

Indien dit leerproces gemakkelijk meegenomen kan worden in de VIB op de praktijk, kan de logopedist dit zelf aanbieden. Indien intensievere ondersteuning nodig is, kan er verwezen worden naar video-hometraining in aansluiting op, of als tussenstap in de logopedie.

Hanen

Binnen VIB-Logopedie is een combinatie gemaakt met het Hanen taalontwikkelingsprogramma.