GEZIEN, GEHOORD EN BEGREPEN WORDEN

Video-interactiebegeleiding (VIB) voor ouders
Met videobeelden kan men de initiatieven die kinderen nemen om contact te maken met hun ouders uitvergroten. Video-interactiebegeleiding wordt bijvoorbeeld veel gebruikt op de vrouw-moeder-kind afdelingen van ziekenhuizen om het contact tussen ouders en kind te ondersteunen of te begeleiden tijdens de ziekenhuisopname. Ook op de poliklinieken wordt VIB veel ingezet, bijvoorbeeld bij baby’s die veel huilen om een ziekenhuisopname te voorkomen. Moeders met postnatale depressies of ander psychische klachten krijgen vanuit de PAAZ-afdelingen vaak begeleiding met VIB. Ook de ouders van pleegkinderen en adoptiekinderen worden begeleid met VIB. Dit gebeurt vaak om de hechting tussen ouders en kind te bevorderen en/of om de ouders te helpen om het contact met hun kind te op te bouwen.

Video-interactiebegeleiding (VIB) voor professionals
Videobeelden van de dagelijkse praktijk helpen professionals om objectief terug te kijken naar hun eigen dagelijkse werk. Het accent ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en communicatie-ondersteuning door bewustwording van geslaagde momenten. In de kinderopvang bijvoorbeeld worden pedagogische medewerkers gefilmd tijdens het werken met de kinderen. De initiatieven van de kinderen komen in beeld en de pm-er ontwikkelt meer sensitiviteit voor de initiatieven van de kinderen door het terugzien van de beelden. Ook in de jeugdgezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van de methodiek. Jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau-artsen en bureau-assistenten worden gefilmd en de communicatie wordt begeleid aan de hand van de beelden. Het accent ligt daarbij op de geslaagde momenten. Video-interactiebegeleiding wordt ook ingezet voor leerkrachten op school
, hulpverleners in de gespecialiseerde zorg voor jeugd (thuis en in instellingen) en voor professionals in de volwassenenzorg, met name bij onbegrepen gedrag.

Alle organisaties, die zijn aangesloten bij AIT, beschikken over getrainde en gekwalificeerde video-interactiebegeleiders. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. Aangesloten organisaties kunnen hun medewerkers laten scholen in video-interactiebegeleiding en de methodiek inzetten in de begeleiding die ze bieden.

VIB in de ziekenhuizen wordt aangeboden vanuit het Vrouw-Moeder-Kind centrum (obstetrie, neonatologie, kinderafdeling), vanuit de polikliniek en vanuit de PAAZ-afdeling.

VIB ter deskundigheidsbevordering voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen wordt in veel GGD’s ingezet. Het terugkijken naar beelden van de consulten bevordert het vakmanschap en de signaleringsvaardigheden.

VIB-SamenStarten is gericht op het versterken van het vakmanschap van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens de consulten. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind binnen de opvoedingscontext besproken.

VIB in de kinderopvang wordt aangeboden ter begeleiding van de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse omgang met de kinderen.

Bij S-VIB worden video-opnames gemaakt in de klas. Er is aandacht voor de communicatie met het kind, het leidinggeven aan de klas en de didactische vaardigheden van de leerkracht. Er wordt teruggekeken met de leerkracht, meestal samen met de ouders.

VIB wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdhulp. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang.

VIB in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin.

Ouders die een kind adopteren worden standaard begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van VIB is VIB-Gehechtheid.

VIB wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen en/of volwassenen zijn.

VIB bij communicatieve beperkingen wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met communicatieve beperking. Daarvoor is de specialistische variant VIB-ICB ontwikkeld door steunpunt Kentalis.

VIB wordt binnen de logopedie ingezet bij kinderen met taal/spraakproblemen.

VIB-Volwassenenzorg is gericht op volwassenen met moeilijk te begrijpen gedrag.